Get Adobe Flash player

Komunikaty Zarządu

Ryszard Borkowski - nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci

Śp.

RYSZARDA BORKOWSKIEGO

1931 – 2021

Kolegi, przyjaciela, myśliwego, działacza łowieckiego

CZŁONKA HONOROWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 21 „DROP” W KAZIMIERZU BISKUPIM

Kolega Ryszard Borkowski był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego  od 1953 roku, a  1961 był jednym z założycieli Koła Łowieckiego Nr 21 „Drop” w Kazimierzu Biskupim.  Podczas swojej długoletniej kariery łowieckiej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w kole oraz organach powiatowych i wojewódzkich PZŁ. Wychował kilka pokoleń myśliwych.  Za swoją działalność Odznaczony był najwyższym odznaczeniem łowieckim – „Złomem”, Brązowym, Srebrnym  i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę  21 kwietnia  2021 roku o godz. 10:00 w kościele pw. Chrystusa Króla we  Włocławku - Rózinowie.

Międzynarodowy Konkurs Tropowców dla JamnikówPrzedłużenie dzierżaw obwodów w Sejmie

Ruszyła procedura rozpatrywania wniosków kół łowieckich. Złożone przez koła wnioski będą podlegały ocenie na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców.

ZAPRASZAMY DO ZAKŁADKI STRONY PZŁ - DZIERŻAWA OBWODÓW

W związku z trudnościami w dotrzymaniu przez niektóre sejmiki województw wyznaczonego na dzień 31 marca 2021 r. terminu podziału województw na obwody łowieckie, w dniu 11 lutego br. grupa posłów złożyła projekt ustawy zawierającej zmiany w przepisach dotyczących terminów ważności podziału województw na obwody łowieckie oraz obowiązywania umów dzierżaw. Terminy te mają zostać przesunięte na dzień 31 marca 2022 r. Jednocześnie sejmiki województw będą zobowiązane do podjęcia uchwał o nowym podziale na obwody łowieckie w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. Wejście w życie proponowanych rozwiązań będzie skutkowało tym, że nowe umowy dzierżawy będą mogły być zawierane od 1 kwietnia 2022 r. Projekt ustawy został już skierowany do pierwszego czytania:

DRUK SEJMOWY NR 932

Złożenie powyższego projektu ustawy nie zwalnia Polskiego Związku Łowieckiego z realizacji jego obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. Nie zwalnia też kół łowieckich z powinności terminowego złożenia wniosków o wskazaniu ich jako dzierżawców.

O kolejnych uchwałach sejmików dokonujących podziału województwa na obwody łowieckie Zarząd Główny i Zarządy Okręgowe będą informowały na bieżąco.

Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego

W trosce o sprawne przejście przez tryb składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków przedstawiamy opracowany przez Zarząd Główny PZŁ materiał szkoleniowo-instruktażowy, który jest już dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce:

Zakładka o dzierżawie obwodów łowieckich

Znajdziecie tam:

– WNIOSEK o dzierżawę obwodu łowieckiego (pdf i docx)

– WZÓR wypełnionego WNIOSKU o dzierżawę obwodu łowieckiego

– Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców

– FILM szkoleniowo – instruktażowy przygotowany wspólnie z „Sudecką Ostoją” czyli jak krok po kroku wypełnić WNIOSEK o dzierżawę obwodu łowieckiego

Film „Sudecka Ostoja”

Rozporządzenie KE w sprawie zakazu używania amunicji śrutowej ołowianej na terenach podmokłych

Komisja Europejska opublikowała dziś ( tj. 26.01) Rozporządzenie KE 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia KE nr 19007/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do amunicji śrutowej ołowianej na terenach podmokłych lub w ich pobliżu.

TEKST ROZPORZĄDZENIA

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z 24 miesięcznym okresem przejściowym.

W związku z powyższym przypominamy o ankiecie FACE dotyczącej skutków ww. rozporządzenia oraz spodziewanych przyszłych działań Komisji Europejskiej o całkowitym zakazie używania ołowiu w amunicji. Ankieta w języku polskim dostępna jest pod linkiem: https://www.face.eu/2020/12/hunters-survey-on-lead z ostatecznym terminem jej wypełnienia do końca lutego 2021 roku.

Składka członkowska na 2021 rok

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1,  62-500 KONIN,  tel./fax  63/ 242-96-37

Zarząd Okręgowy PZŁ w Koninie  informuje, że składka członkowska na 2021 rok, zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej  Nr 317/2020 z dnia 22.09.2020r. wynosi :

a/ składka normalna – 360,00 zł  plus ubezpieczenie 43,00 zł  – razem 403,00 złotych

b/ składka ulgowa, o której mowa w & 124 ust. 2 Statutu PZŁ - 180,00 zł  plus ubezpieczenie 43,00 zł  – razem 223,00 złotych

c/ składka ulgowa, o której mowa w & 124 ust. 3 Statutu PZŁ - 90,00 zł  plus ubezpieczenie 43,00 zł  – razem 133,00 złotych

Zgodnie z par. 124 ust. 4 Statutu PZŁ członkowie kół łowieckich uiszczają składkę za pośrednictwem koła macierzystego, natomiast myśliwi niestowarzyszeni opłacają składkę  na konto bankowe ,  numer konta:  80 2030 0045 1110 0000 0060 1520 BGŻ SA O/Konin - do dnia 31 grudnia na rok następny.

Brak terminowo opłaconej składki PZŁ oznacza także brak ochrony ubezpieczeniowej myśliwego.

Odpowiedź Polskiego Związku Łowieckiego na publikację Mazowieckiego Ruchu Antyłowieckiego z dnia 30 listopada 2020

Z ogromnym zdumieniem przyjęliśmy publikację na portalu Facebook Mazowieckiego Ruchu Antyłowieckiego na temat prowadzonej przez polskich myśliwych gospodarki łowieckiej. Zawiera ona szereg nieprawdziwych i nieścisłych informacji, dotyczy to zwłaszcza danych liczbowych.

Liczby, które nic nie mówią

Liczby pokazane bez skali i kontekstu zakłamują rzeczywistość, MRA opublikował wybiórczo dane dla celów agresywnej propagandy antyłowieckiej. Nie wiadomo skąd pochodzą dane finansowe np. 85 mln ze sprzedaży tusz. Brak materiału źródłowego dla danych dotyczących ilości zwierzyny pozyskanej i planu łowieckiego na rok 2021. Powoływanie się na stronę internetową Banku Danych o Lesie nie wystarczy, ponieważ można znaleźć tam różne zestawienia w zależności od zastosowanych kryteriów. Aktualne dane Polskiego Związku Łowieckiego dotyczące zarówno zwierzyny pozyskanej, jak i planu łowieckiego są inne niż podane przez MRA. Pierwsza liczba z brzegu – kół łowieckich jest 2705, a nie 2537, jak pisze MRA. Zaniżono także wysokość wypłaconych odszkodowań dla rolników za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta. W sezonie zakończonym w marcu 2020 roku to kwota 91,67 mln zł, a nie 78,38 mln zł jak podaje MRA.

Ilość pozyskanej zwierzyny wynika wprost z ustawy Prawo łowieckie i zakłada ochronę gatunkową. Co roku każde koło łowieckie przygotowuje plan łowiecki na podstawie inwentaryzacji zatwierdzonej przez Lasy Państwowe. Ten plan przyjmują zarządy okręgowe (jest ich 49) i nie oznacza to, że tyle zwierząt się pozyska. Myśliwi mają nałożony przez państwo obowiązek utrzymania populacji zwierzyny na określonym poziomie, który jest dostosowany do ilości pokarmu oraz pojemności danego łowiska. Za niewykonanie planu łowieckiego grożą myśliwym sankcje finansowe.

PZŁ Bez tajemnic

Wysokość dochodów PZŁ nie jest dla opinii publicznej żadną tajemnicą i głównie są to składki. Roczne sprawozdania z działalności kół są przekazywane do właściwego resortu do spraw środowiska, a rozliczenie finansowe do Urzędu Skarbowego. Myśliwi z własnej kieszeni pokrywają szkody wyrządzone przez zwierzynę i koszty wykonania planu łowieckiego. Dochody z polowań komercyjnych stanowią jedynie ułamek budżetów kół łowieckich.

Więcej kosztów jak korzyści

Kwota wypłacona za odstrzał dzików w związku z walką z epidemią ASF to zwrot kosztów poniesionych przez myśliwych. 9,3 mln zł kosztowała tylko bioasekuracja, jedna chłodnia do przechowywania tusz to 25 tys. zł! Do tego dochodzą:

  • liczba wyjść w teren
  • liczba przepracowanych godzin
  • dojazd do obwodów
  • dezynfekcja
  • badania
  • utylizacja upolowanych chorych zwierząt

Koszty poniesione przez koła łowieckie i pojedynczych myśliwych na ogół przewyższają uzyskany przychód.

Gospodarka łowiecka to też ochrona gatunkowa

Żaden z gatunków zwierząt łownych w Polsce nie jest obecnie zagrożony. Mało tego, gospodarka łowiecka polega też na monitorowaniu gatunków chronionych takich jak wilk, ryś, głuszec, cietrzew itd. oraz łoś, który objęty jest czasowym moratorium. Jeśli dokonano odstrzału łosia, to wynikało to z decyzji GDOŚ i RDOŚ podejmowanej na podstawie ekspertyzy np. zwierzęta były chore lub zagrażały człowiekowi. Wbrew temu co publikuje MRA w swoim raporcie, w planie łowieckim na nowy sezon (kwiecień 2020-marzec 2021) nie ma łosi!!!

W związku z polowaniami na pewno nie zmniejszy się liczba dzikich zwierząt. Populacje dzikich zwierząt, na które polują myśliwi na które stale rosną. Na przykład w latach 2001-2013 liczebność jeleni w Polsce wykazywała stały trend wzrostowy, w wyniku którego zwiększyła się niemal dwukrotnie – z 92 do 178 tys. osobników w obwodach dzierżawionych przez PZŁ. Podobnie jak w przypadku danieli – ich liczebność w 2019 roku oszacowano na 21,5 tys. osobników w porównaniu do roku 2001 – 5,9 tys., czyli 3,5 razy więcej. Nie jest możliwa naturalna regulacja populacji dzikich zwierząt ze względu na przejmowanie ich terytoriów  przez człowieka. Przegęszczenie populacji jest niebezpieczne dla samych zwierząt np. z powodu chorób. Choroba rozprzestrzenia się w dużych zbiorowiskach zwierząt, tak jak w przypadku ASF. Zachodzi także niebezpieczny proces dostosowania się populacji zwierzęcych do warunków panujących w miastach. Założenia planu łowieckiego opierają się również na ocenie skutków przegęszczenia dla ludzi np. wypadki drogowe lub lotnicze z udziałem zwierzyny i kalkulacji kosztów, jakie musiałoby ponieść państwo z tytułu wypłacenia odszkodowań.

Człowiek jest częścią ekosystemu, o czym w dzisiejszych czasach, szczególnie żyjąc w miastach, często zapominamy. Nawet jest częścią najważniejszą, bo wywiera na niego największy wpływ – zarówno ten negatywny, jak i pozytywny, czyli naprawczy. Bez pomocy człowieka przyroda w obecnym stanie narażona jest na chaos. Już dochodzi do takich zaburzeń jak nadmierna populacja dzika, czy zanik zwierzyny drobnej na skutek zaniechania polowań na lisa oraz ochroną ptaków drapieżnych i krukowatych.

Mowa nienawiści

Raport MRA uważamy za szkalowanie PZŁ i całej społeczności myśliwych. Przeraża nas używany w raporcie język nienawiści wobec myśliwych, którzy wykonują obowiązki wynikające z przepisów ustawy Prawo łowieckie. Oprócz publikowania nieprawdziwych i nieścisłych danych, MRA używa w stosunku do środowiska łowieckiego obelżywych i ordynarnych sformułowań. Traktujemy to jako wzywanie do nienawiści, łamanie norm dyskursu publicznego, brak tolerancji i poszanowania dla innych poglądów. Nie możemy tego tolerować!!! W związku z tym rozważamy wystąpienie na drogę prawną.

Źródło:Odpowiedz-polskiego-zwiazku-lowieckiego-na-publikacje-mazowieckiego-ruchu-antylowieckiego-z-dnia-30-listopada-2020

Regionalna Ocena Pracy Wyżłów Weimarskich odwołana

PZŁ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Zarząd Okręgowy w Koninie

Ul. Nadbrzeżna 1,  62-500 KONIN,  tel./fax  63/ 242-96-37


Zarząd Okręgowy PZŁ w Koninie informuje, że Regionalna Ocena Pracy Wyżłów Weimarskich - konkurs cząstkowy wodny w Tarnówce - zaplanowana na dzień 4/5 września br. z uwagi na ogłoszenie strefy czerwonej w powiecie kolskim zostaje odwołana.

Więcej artykułów…